làm thế nào để xây dựng một máy nghiền có thể sử dụng các máy đơn giản