tác động máy khai thác vàng với dây chuyền sản xuất có lợi