lượng chất làm mát được sử dụng trong quá trình nghiền