sự khác biệt giữa quá trình lọc và khai thác sinh học