đó là pper ít phản ứng nhất hoặc sắt hoặc magiê hoặc vàng