có bao nhiêu feet khối của máy nghiền chạy trong 1 tấn