danh sách các máy móc và nhà máy được sử dụng trong xây dựng đường bộ