điều gì ảnh hưởng đến tỷ lệ phần trăm độ ẩm trong than