lợi thế lợi thế của việc nghiền quặng để khai thác