hiệu ứng một góc nip trong một con quay hồi chuyển cxe đẩy